objectives

उपेक्षित समुदाय सशक्तिकरण तथा बिकास मंच (USSBM)  डोटी का उदेश्यहरुः

 • यो संस्था पुर्ण रुपले मुनाफा रहित जनहितकारी संस्था हुनेछ ।
 • समुदायमा आधारित संगठनहरुको संगठनात्मक विकासमा सहयोग पुर्याउने
 • अधिकारमा आधारित विकास प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न वकालत गर्ने
 • सामाजिक कुरुती कुसंस्कार विरुद्ध अभियान संचालन गर्ने
 • समुदायमा आधारित संगठनहरुलाई ब्यवस्थित र क्रियाशिल गराउन विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसंग सम्पर्क समन्वय राखि आवश्यक स्रोतका लागि पहल गर्ने र सहयोग गर्ने ।
 • सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • शिपमुलक तथा ब्यावसायिक तालिमहरु संचालन गर्ने ।

Objectives of the organization

 • This organization will be a completely non-profit public interest organization.
 • To assist in the organizational development of community based organizations
 • To advocate for ensuring rights based development process
 • To conduct campaign against social evils
 • To coordinate with various governmental and non-governmental organizations to make community based organizations systematic and active, to take initiative and support for necessary resources.
 • To conduct awareness program.
 • To conduct ship-based and vocational trainings.

संस्थाको उदेश्य प्राप्तीका लागि गरिने कामहरु निम्नानुसार रहेका छनः

 • स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि हुने खालका तालिमहरु संचालन गर्ने ।
 • संस्थालाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्ने वा भाडामा लिने वा लिजमा लिने, कम्प्युटर, टेलिफोन, टाईप राईटर र फ्याक्स जस्ता सामान तथा सवारी साधन खरिद गर्ने तथा भाडामा लिई प्रयोग गर्ने ।
 • संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा तिनको सेवाका सर्तहरु निर्धारण गर्ने
 • समुदायमा विद्यमान रहेका विभेद न्युनीकरण गर्न चेतनामुलक क्रियाकलाप संचालन गर्ने ।
 • स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरि विकास निर्माणका कार्य गर्ने ।
 • गरिवी  न्युनीकरणका लागि बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने ।
 • बाह्य श्रोत जुटाई विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
 • संस्थाले कार्यक्रम संचालन गर्दा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकाय बाट स्विकृति वा अनुमति प्राप्त पछि मात्र उदेश्य प्राप्तीका लागि उपरोक्त कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नेछ ।
 • संस्थामा प्राप्त रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक खाता खोल्नेछ ।
 • तालिम दिई आधुनिक ब्यवसायीक उद्यमिहरु तयार गर्ने ।

Functions Conducted by the Organization

 • To conduct trainings for capacity building of local organizations.
 • To construct or lease or lease the building required by the organization, to purchase and rent and use the equipment and vehicles such as computer, telephone, typewriter and fax.
 • To appoint the staff required by the organization and to determine the conditions of their service
 • To conduct awareness activities to reduce the existing discrimination in the community.
 • To carry out development works by mobilizing local resources.
 • To mobilize savings and loans for poverty reduction.
 • To assist in the development work by mobilizing external resources.
 • While conducting the program, the organization will implement the above programs for the achievement of the objective only after obtaining approval or permission from the concerned body in accordance with the prevailing law of Nepal.
 • Bank account will be opened by depositing the amount received in the institution in the bank.
 • To prepare modern business entrepreneurs by giving training.