ThematicAreasof Working

संस्थाको विषयगत कार्यक्षेत्र

  • क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकास
  • अधिकारका लागि वकालत
  • दिगो जीविकोपार्जन
  • स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, तथा सरसफाई 
  • जलवायु अनुकुलन तथा प्रकोप ब्यवस्थापन
  • आयआर्जन
  • शिक्षा
  • मानव अधिकार तथा शान्ति प्रवद्धर्धन

Thematic Working Areas:

  • Awareness Raising and Campaign
  • Peace Building, Advocacy  and  Human Rights
  • Legal Literacy
  • Reproductive Health Awareness
  • Capacity Building
  • Social Mobilization
  • Sustainable Livelihoods