ThematicAreasof Working

संस्थाको विषयगत कार्यक्षेत्र

 • क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकास
 • अधिकारका लागि वकालत
 • दिगो जीविकोपार्जन
 • स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, तथा सरसफाई 
 • जलवायु अनुकुलन तथा प्रकोप ब्यवस्थापन
 • आयआर्जन
 • शिक्षा
 • मानव अधिकार तथा शान्ति प्रवद्धर्धन

Thematic Working Areas:

 • Awareness Raising and Campaign
 • Peace Building, Advocacy  and  Human Rights
 • Legal Literacy
 • Reproductive Health Awareness
 • Capacity Building
 • Social Mobilization
 • Sustainable Livelihoods