Vision, mission &Goal

संस्थाको परिकल्पनाः समाजमा रहेका सबै खाले बिभेदको अन्त गरी आत्म निर्भर स्वावलम्वि  सामाजिक न्याय र मानव अधिकार तथा समतामुलक समाजको निमार्ण गर्ने ।

Vision: A prosperous society where people are empowered and capable to exercise their rights

संस्थाको ध्येयः समाजका विपन्न जोखिममा रहेका समुदाय हरुको समावेसी सिदान्तका आधारमा पहुच वृिद्ध गर्ने, सिपमुलक तथा ब्यवसायिक तालिमहरु संचालन गरी ब्यवसायतिर उन्मुख गर्ने, सँगठित सचेतनामुलक अभियान अध्ययन अनुसन्धान र जनवकालत का माध्यमबाट उनिहरुको सशक्तिकरण र पहुच तथा नियन्त्रण कायम गर्नका लागी कटिवद्ध हुने ।

Mission: To ensure the empowerment of the disadvantaged communities through facilitation on human right & skill oriented training and different awareness raising activity in education and health.

संस्थाको लक्ष्यः विपन्न तथा उपेक्षित र जोखिममा रहेका व्यक्ति र परिवार को जिवन स्तरमा सुधार भएको हुनेछ ।

Goal: Improved conditions of marginalized communities through various programs related to gender, disaster, good governance education & livelihood.