Objectives

 • यो संस्था पुर्ण रुपले मुनाफा रहित जनहितकारी संस्था हुनेछ ।
 • समुदायमा आधारित संगठनहरुको संगठनात्मक विकासमा सहयोग पुर्याउने
 • अधिकारमा आधारित विकास प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न वकालत गर्ने
 • सामाजिक कुरुती कुसंस्कार विरुद्ध अभियान संचालन गर्ने
 • समुदायमा आधारित संगठनहरुलाई ब्यवस्थित र क्रियाशिल गराउन विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसंग सम्पर्क समन्वय राखि आवश्यक स्रोतका लागि पहल गर्ने र सहयोग गर्ने ।
 • सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 • शिपमुलक तथा ब्यावसायिक तालिमहरु संचालन गर्ने ।

संस्थाको उदेश्य प्राप्तीका लागि गरिने कामहरु निम्नानुसार रहेका छन ः

 • स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि हुने खालका तालिमहरु संचालन गर्ने ।
 • संस्थालाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्ने वा भाडामा लिने वा लिजमा लिने, कम्प्युटर, टेलिफोन, टाईप राईटर र फ्याक्स जस्ता सामान तथा सवारी साधन खरिद गर्ने तथा भाडामा लिई प्रयोग गर्ने ।
 • संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा तिनको सेवाका सर्तहरु निर्धारण गर्ने
 • समुदायमा विद्यमान रहेका विभेद न्युनीकरण गर्न चेतनामुलक क्रियाकलाप संचालन गर्ने ।
 • स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरि विकास निर्माणका कार्य गर्ने ।
 • गरिबी न्युनीकरणका लागि बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने ।
 • बाह्य श्रोत जुटाई विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
 • संस्थाले कार्यक्रम संचालन गर्दा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकाय बाट स्विकृति वा अनुमति प्राप्त पछि मात्र उदेश्य प्राप्तीका लागि उपरोक्त कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नेछ ।
 • संस्थामा प्राप्त रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक खाता खोल्नेछ ।
 • तालिम दिई आधुनिक ब्यवसायीक उद्यमिहरु तयार गर्ने ।