Organizational Values

संस्थाका मुल्य मान्यताहरु

 • समानता, समता र समावेशीकरण
 • मानव अधिकारका सिद्धान्तको सम्मान
 • समन्वय र सहकार्य
 • कार्य निरन्तरता र क्रियाशिलता
 • लोकतान्त्रिक संस्कृत र पारदर्शिता
 • निष्पक्षता, इमान्दारिता
 • न्याय, सशक्तिकरण र दृढता
 • लैंगिक सम्बेदनसिलता
 • सिमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता
 • स्वयंसेवी भावना
 • जवाफदेहिता
 • समुह कार्य
 • सृजनशिलता