Thematic Areas of Working

संस्थाको विषयगत कार्यक्षेत्र

  • क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकास
  • अधिकारका लागि वकालत
  • दिगो जीविकोपार्जन
  • स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, तथा सरसफाई
  • जलवायु अनुकुलन तथा प्रकोप ब्यवस्थापन
  • आयआर्जन
  • शिक्षा
  • मानव अधिकार तथा शान्ति प्रवद्र्धन